COLLEGE OF ARCHEPARCHIAL CONSULTORS

SL.NO FULL NAME
1 Bishop Mar Thomas Tharayil
2 V. Rev. Fr. Joseph Mundakathil
3 V. Rev. Fr. Mani Puthiyidam
4 V. Rev. Fr. James Palackal
5 V. Rev. Fr. Philip Thayil
6 V. Rev. Fr. Tom Puthenkalam
7 V. Rev. Fr. Joseph Manakalam
8 V. Rev. Fr. Mathew Changankary
9 V. Rev. Fr. Mathew Padinjarekutt