Archdiocese Changanacherry

THE METROPOLITAN CURIA

Archbishop Joseph Perumthottam

Bishop Thomas Tharayil

V. Rev. Fr Joseph Mundakathil

V. Rev. Fr Thomas Padiyath

V. Rev. Fr Philips Wadakkekalam

V. Rev. Fr Mani Puthiyidam

V. Rev. Fr Issac Alencherry

V Rev Fr Philip Thayil