അഗ്നിവീർ റിക്രൂട്ട്മെന്‍റിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Monday 05 June 2023

നാവികസേന 2023 നവംബർ (02/2023) ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഗ്നിവീർ റിക്രൂട്ട്മെന്‍റിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 1465 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ 100 ഒഴിവുകൾ മെട്രിക്ക് റിക്രൂട്ട്സ് (എംആർ) വിഭാഗത്തിലും 1365 ഒഴിവ് സീനിയർ സെക്കൻഡറി റിക്രൂട്ട്സിലും (എസ്എസ്ആർ) ആണ്. രണ്ടിനും വെവ്വേറെ വിജ്ഞാ പനങ്ങളാണ്.

രണ്ടു വിഭാഗത്തിലുമായി നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിവാഹിതർക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാനാകൂ. നാല് വർഷത്തേക്കായിരിക്കും നിയമനം. സേവന മികവ് പരിഗണിച്ച് 25 ശതമാനം പേർക്ക് പിന്നീട് സ്ഥിര നിയമനം നൽകും.

യോഗ്യത: മെട്രിക് റിക്രൂട്ട്സിന് പത്താംക്ലാസ് വിജയമാണ് യോഗ്യത. എസ്എസ്ആർ വിഭാഗത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ് എന്നിവയും കെമിസ്ട്രി/ ബയോളജി/ കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നിവയിലൊന്നും വിഷയമായി പഠിച്ച പ്ലസ്ടു ജയിച്ചിരിക്കണം.

പുരുഷൻമാർക്ക് കുറഞ്ഞത് 157 സെന്‍റീമീറ്ററും വനിതകൾക്ക് 152 സെന്‍റീമീറ്ററും ഉയരമുണ്ടായി രിക്കണം. മികച്ച ശാരീരിക ക്ഷമത, കാഴ്ചശക്തി എന്നിവയുണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി: 17 1/2- 21 വയസ്. അപേക്ഷകർ 2002 നവംബർ ഒന്നിനും 2006 ഏപ്രിൽ 30 നും മധ്യേ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ) ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: രണ്ട് ഘട്ടമായുള്ള ഓണ്‍ലൈൻ എഴുത്തുപരീക്ഷ. ശാരീരിക ക്ഷമതാ പരീക്ഷ. വൈദ്യപരിശോധന എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഒഡീഷയിലെ ഐഎൻഎസ് ചിൽക്കയിലായിരിക്കും പരിശീലനം.

എംആർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് 50 മാർക്കിനുള്ള എഴുത്തിപരീക്ഷയ്ക്ക് 30 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും സമയം. എസ്എസ്ആർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് 100 മാർക്കിനുള്ള എഴുത്തുപരിക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ആയിരിക്കും സമയം.

തെറ്റുത്തരത്തിന് 0.25 നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസൃതമായ സിലബസ് ആയിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക്. 1.6 കിമീ ഓട്ടം, പുഷ്-അപ്, സിറ്റ്- അപ്, സ്ക്വാട്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടതായിരിക്കും ശരീരികക്ഷമതാ പരീക്ഷ വനിതകൾക്ക് പുഷ-അപും പുരുഷന്മാർക്ക് സിറ്റ് അപും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.


ശമ്പളം: അഗ്നിവീറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ആദ്യവർഷം 30,000 രൂപയും അടുത്ത മൂന്നുവർഷം 33,000 രൂപ, 36,5000 രൂപ, 40,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതിമാസ വേതനം.

ഇതിൽനിന്ന് 30 ശതമാനം അഗ്നിവീർ കോർപസ് ഫണ്ടിലേക്ക് വകിയിരുത്തും. നാലു വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം സേനയിൽനിന്ന് വിരമിക്കുന്നവർക്ക് 10.04 ലക്ഷം രൂപ സേവാനിധി പാക്കേജായി ലഭിക്കും.

അപേക്ഷ:https://agniveernavy.cdac.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. 550 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂണ്‍ 15


useful links