ആർമിയിൽ കായികതാരങ്ങൾ

Wednesday 18 October 2023

ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ഹവിൽദാർ, നായ്ബ് സുബേദാർ തസ്തികക ളിലേക്ക് കായികതാരങ്ങൾക്ക് അ പേക്ഷിക്കാം. വിവിധകായിക ഇന ങ്ങളിൽ ഒഴിവുണ്ട്. പ്രായം: 17.5 മുതൽ 25. അപേക്ഷ ഇ-മെയിൽ വഴി അയ യ്ക്കണം. അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 30. www.joinindianarmy.nic.in


useful links