ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ 140 ഒഴിവ്

Thursday 11 January 2024

ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിനുകീഴിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദയിൽ അനധ്യാപക തസ്‌തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 140 ഒഴിവുണ്ട്. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

അവസാന തീയതി ജനുവരി 31.

തസ്‌തികകളും ഒഴിവും: സ്റ്റാഫ് നഴ്സ‌്-40, മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് 1, സയന്റിസ്റ്റ്-സി/ഡി (ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രാൻസ്ലേ ഷൻ റിസർച്ച്)-5, ജൂണിയർ സ്റ്റാഫ് സർജൻ (ഡെന്റൽ)-1, സ്റ്റാ ഫ് സർജൻ (ഡെന്റ്റൽ)-1, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (കാഷ്വാലിറ്റി)-4, സിഎസ്എസ്‌ഡി അസിസ്റ്റൻ്റ-1, സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടർ-1, സീനിയർ യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ-1, ജൂണിയർ മെഡിക്കൽ റെക്കോഡ് ഓഫീസർ-1, സീനിയർ ഫാർമസിസ്റ്റ്-1, സിഎസ്എ സ്‌ഡി സൂപ്പർവൈസർ-1, മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് 9 (മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നോളജി-2, കെമിസ്ട്രി-1, ബയോ കെമിസ്ട്രി-1, സുവോളജി-1, മൈക്രോബയോളജി – 1

ബയോടെക്നോളജി-1, ബോട്ടണി- 2), റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്-5 (ഫാർമ ക്കോളജി-1, ആയുർവേദ ഫാർമസി-1, മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്-1, ബയോ കെമിസ്ട്രി-1, മൈക്രോബയോളജി/പാത്തോളജി-1), ജൂണിയർ ഫിസിയോ തെറാപിസ്റ്റ്-3 (ന്യൂറോ-1, ഓർത്തോ 1, പീഡിയ-1), ഓഡിയോ മെട്രിസ്റ്റ്-1, ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് -1, എം ആർഐ. ടെക്ന‌ീഷൻ-1, റേഡിയോളജി അസിസ്റ്റന്റ്-1, അനസ്തേഷ്യോളജി അസിസ്റ്റന്റ്-1, ഒപ്താൽമിക് ടെക്നീഷൻ-1, സോണോഗ്രാഫി അസിസ്റ്റൻ്റ-1, പഞ്ചകർമ തെറാപ്പിസ്റ്റ്-5, ലാബ് അറ്റൻഡന്റ്-4, ഫാർമസിസ്റ്റ്-12, പഞ്ചകർമ ടെക്നീഷൻ- 15, പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി-1, ഫിനാൻസ് അഡ്വൈസർ-1, കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ -1, സീനിയർ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ-1 മുതലായവയാണ് പ്രധാനതസ്തികകൾ.

പ്രായം, യോഗ്യത ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ : www.aarecruitment.org


useful links