സിഡിഎസ് വിജ്‌ഞാപനം: സേനകളിൽ 459 ഒഴിവുകൾ

Wednesday 29 May 2024

കംബൈൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് യുപിഎസ്‌സി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്കുള്ള നോൺ ടെക്നിക്കൽ ഷോർട് സർവീസ് കമ്മിഷൻ കോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സൈനികവിഭാഗങ്ങളിൽ 459 ഒഴിവുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണു പരീക്ഷ. ജൂൺ 4 വരെ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം.
 
കോഴ്സ്, ഒഴിവുകൾ, പ്രായം, യോഗ്യത
 
ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി അക്കാദമി, ഡെറാഡൂൺ (100 ഒഴിവ്-എൻസിസി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ആർമി) ഉള്ളവർക്കുള്ള 13 ഒഴിവ് ഉൾപ്പെടെ): അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 2001 ജൂലൈ രണ്ടിനു മുൻപും 2006 ജൂ ലൈ ഒന്നിനു ശേഷവും ജനിച്ചവരാകരുത്. യോഗ്യത: ബിരുദം.
 
നേവൽ അക്കാദമി, ഏഴിമല: എക്സിക്യൂട്ടീവ്-ജനറൽ സർവീസ്/ഹൈഡ്രോ (32 ഒഴിവ്- നേവൽ വിങ്ങിലെ എൻസിസി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകാർക്കുള്ള 6 ഒഴിവ് ഉൾപ്പെടെ): അവിവാഹിതരായ പുരുഷൻമാർക്കാണ് അവസരം. 2001 ജൂലൈ രണ്ടിനു മുൻപും 2006 ജൂലൈ ഒന്നിനു ശേഷവും ജനിച്ചവരാകരുത്. യോഗ്യത: എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം.
 
* എയർഫോഴ്സ് അക്കാദമി, ഹൈദരാബാദ്: (എഫ് (പി) കോഴ്സ്-പ്രീഫ്ലയിങ് (32 ഒഴിവ്-എൻസിസി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എയർവിങ്) ഉള്ളവർക്കുള്ള 3 ഒഴിവ് ഉൾപ്പെടെ): പ്രായം: 20-24 (2001 ജൂലൈ രണ്ടിനു മുൻപും 2005 ജൂലൈ ഒന്നിനു ശേഷവും ജനിച്ചവരാകരുത്)). കമേഴ്സ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് 26 വയ സ്സുവരെയാകാം. 25 ൽ താഴെ പ്രായമുള്ള അപേക്ഷകർ അവിവാഹിതരായിരിക്കണം. യോഗ്യത: ബിരുദം (പ്ലസ് ടുവിനു ഫിസിക്സും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉം പഠിച്ചവരാകണം) അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം. ഈ മൂന്നു കോഴ്സുകളും 2025 ജൂലൈയിൽ തുടങ്ങും.
 
ഓഫിസേഴ്‌സ് ട്രെയിനിങ് : അക്കാദമി, ചെന്നെ- പുരുഷൻമാർക്കുള്ള എസ്‌എസ്‌സി കോഴ് സ് (276 ഒഴിവ്): അവിവാഹിതരായ : പുരുഷൻമാർക്കാണ് അവസരം. 2000 ജൂലൈ രണ്ടിനു മുൻപും 2006 ജൂലൈ ഒന്നിനു ശേഷവും ജനിച്ചവരാകരുത്. യോഗ്യത: ബിരുദം. 
ഓഫിസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ടെക്നിക്കൽ കോഴ്‌സ് (19 ഒഴിവ്): അപേക്ഷിക്കാം. 2000 ജൂലൈ രണ്ടിനു മുൻപും 2006 ജൂലൈ ഒന്നിനു ശേഷവും ജനിച്ചവരാകരുത്. ബാധ്യതകളില്ലാത്ത വിധവകൾക്കും വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.
 
യോഗ്യത: ബിരുദം.
 
ഓഫിസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് അക്കാദമിയിലെ ഷോർട് സർവീസ് കമ്മിഷനിലേക്കു മാത്രമേ സ്ത്രീകളെ പരിഗണിക്കൂ. അവസാനവർഷ വിദ്യാർഥികളെയും പരിഗണിക്കും.
 
ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി അക്കാദമിയിലേക്കും നേവൽ അക്കാദമിയിലേക്കും അപേക്ഷിക്കുന്ന അവസാനവർഷ വിദ്യാർഥികൾ 2025 ജൂലൈ ഒന്നിനു മുൻപും എയർഫോഴ്‌സ് അക്കാദമിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ 2025 മേയ് അക്കാദമി, ചെന്നൈ – സ്ത്രീകൾക്കുള്ള എസ്‌എസ്‌സി നോൺ13 നു മുൻപും ഓഫിസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് അക്കാദമിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ 2025 യോഗ്യതാരേഖ സമർപ്പിക്കണം. എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്കു കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോട്ടും കേന്ദ്രമുണ്ട്.
 
ഒക്ടോബർ ഒന്നിനു മുൻപും
 
അപേക്ഷാഫീസ്: 200 രൂപ എസ്ബിഐ ശാഖയിലൂടെയോ ഓൺലൈനായോ ഫീസ് അടയ്ക്കാം. സ്ത്രീകൾക്കും പട്ടികവിഭാഗ ക്കാർക്കും ഫീസില്ല. www.upsconline.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
 
നിശ്ചിത ശാരീരിക യോഗ്യതയു ള്ളവരായിരിക്കണം അപേക്ഷകർ. ശാരീരിക യോഗ്യതകളും സിലബസും അടക്കമുള്ള വിജ്ഞാപനങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ 

useful links