ഐടിബിപി: 286 ഒഴിവ്

Wednesday 29 June 2022

ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസ് ഫോഴ്സിൽ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കോംബാറ്റന്റ് മിനിസ്റ്റീരിയൽ), എഎസ്ഐ (സ്റ്റെനോഗ്രഫർ) തസ്തികകളിലായി 286 ഒഴിവ്. നേരിട്ടും ഡപ്യൂട്ടേഷൻ വഴിയും നിയമനം. സ്ത്രീകൾക്കും അവസരമുണ്ട്. ഇന്നു മുതൽ ജൂലൈ 7വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

 

www.recruitment.itbpolice.nic.in

 

യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു, ടൈപ്പിങ്, ഡിക്റ്റേഷൻ പ്രാഗൽഭ്യം

പ്രായം: നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിന് 18-25. അർഹർക്ക് ഇളവ്.ഡപ്യൂട്ടേഷൻ

നിയമനം: ഐടിബി പൊലീസ് ഫോഴ്സിൽ കോൺസ്റ്റബിൾ (ജിഡി), ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ (ജിഡി), കോൺസ്റ്റബിൾ ട്രേഡ്സ്മാൻ തസ്തികകളിൽ ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം. പ്രായപരിധി: 35.

 

അപേക്ഷാഫീസ്: 100 രൂപ. എസ്‌സി , എസ്ടി വിഭാഗക്കാർക്കും വിമുക്തഭടന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഫീസില്ല.


useful links