നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷനിൽ 10,884 ഒഴിവ്

Thursday 12 January 2023

കെഡിസ്ക് മുഖേന കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന കേരള നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷനിൽ 10,884 ഒഴിവ്. ഐടിഐക്കാർക്ക് എൽ&ടിയിൽ 350 ഫിറ്റർ, 150 ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഒഴിവുകളിലും ബിരുദധാരികൾക്ക് ടീമലീസിൽ 400 ബ്രാഞ്ച് റിലേഷൻഷിപ് എക്സിക്യൂട്ടിവ്, സൈബ്രോസിസ്  ടെക്നോളജീസിൽ 50 പൈത്തൺ/ഓഡൂ ഡവലപർ ട്രെയിനി ഒഴിവുകളിലും അവസരമുണ്ട്. 

ഇക്കോണമി മിഷന്റെ  www.knowledgemission.kerala.gov.in എന്ന പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അനുയോജ്യ തസ്തികകളി ലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

 

useful links