ഐബിയിൽ 1675 ഒഴിവുകൾ

Wednesday 25 January 2023

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലെ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ (ഐബി) സബ്സിഡിയറികളിൽ 1525 സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്/എക്സിക്യൂട്ടീവ്, 150 മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്/ജനറൽ ഒഴിവുകൾ. തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെട്ട സബ്സിഡിയറിയിൽ (എസ്ഐബി) 132 ഒഴിവുണ്ട്. നേരിട്ടുള്ള നിയമനം. 

ഫെബ്രുവരി 10 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു എസ്ഐബിയിലേക്കു മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ വിശദാംശ ങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരണമായ ‘എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസി’ന്റെ ജനുവരി 21-27 ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

∙ യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് ജയം. പ്രാദേശികഭാഷാ പരിജ്‌ഞാനം, ‘Domicile’ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

∙പ്രായവും ശമ്പളവും: സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്/എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 27 കവിയരുത്; 21,700-69,100 രൂപ. 

∙ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്/ജനറൽ: 18-25; 18,000-56,900.

∙തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: എഴുത്തുപരീക്ഷ വഴി. www.mha.gov.inwww.ncs.gov.in


useful links