ചങ്ങനാശേരി അതിരൂപതായുടെ പുതിയ സഹായമെത്രാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട തറയില്‍ തോമസച്ചന് ഉയര്ത്തപ്പെട്ടു. ഇതെ സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം Copyright Archdiocese of Changanacherry l All Rights Reserved