കേരള ബാങ്കിൽ 479 ഒഴിവുകൾ

Wednesday 17 April 2024

കേരള ബാങ്കിൽക്ലാർക്ക്/ കാഷ്യർ, ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ് തസ്ത‌ികകളിൽ പിഎസ്‌സി വിജ്‌ഞാപനം പ്രസി ദ്ധീകരിച്ചു. 230 ക്ലാർക്ക്/ കാഷ്യർ ഒഴിവും 249 ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ് ഒഴിവുമുണ്ട്. രണ്ടു തസ്‌തികകളുടെയും ജനറൽ, സൊസൈറ്റി കാറ്റഗറികളിൽ അപേക്ഷ നൽകാം. ഗസറ്റ് തീയതി 09.04.2024. അപേക്ഷ മേയ് 15നു രാത്രി 12 . www.keralapsc.gov.in കേരള ബാങ്കിലെ ഇരു തസ്‌തികകളിലേക്കുമുള്ള പിഎസ്‌സിയുടെ ആദ്യ വിജ്‌ഞാപനമാണിത്.

 


useful links