വിശുദ്ധരുടെ നാമകരണ നടപടികൾക്കായുള്ള സംഘം പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തി

Sunday 10 April 2022

വിശുദ്ധരുടെ നാമകരണനടപടികൾക്കായുള്ള സംഘത്തിൻറെ അദ്ധ്യക്ഷൻ കർദ്ദിനാൾ മർചേല്ലൊ സെമെറാറൊയെ വത്തിക്കാനിൽ സ്വീകരിച്ചവേളയിൽ ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പാ അധികാരപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ചാണ് ഈ സംഘം ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് ഇറ്റലിസ്വദേശിയും വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസീസ് സാല സിൻറെ സമൂഹത്തിലെ അംഗവുമായസന്യസ്‌ത  സഹോദരൻറെതാണ്. ഇനി അവശേഷി ക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻറെ വിശുദ്ധപദ പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാണ്.
 
ഇറ്റലിയിലെ ബോവെസിൽ 1943 സെപ്റ്റമ്പർ 19-ന് വിശ്വാസത്തെ പ്രതി വധിക്കപ്പെട്ട രൂപതാവൈദികരായിരുന്ന ജുസേപ്പെ ബെണ്ണാർദി, മാരിയൊ ഗിബൗദോ എന്നീ ദൈവദാസ രുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രഖ്യാപനം. ശേഷിച്ച 7 പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സ്പെയിൻ, ഇറ്റലി, ഫ്രാൻസ്, പോളണ്ട് എന്നീ നാട്ടുകാരായ 2 ദൈവദാസരുടെയും 5 ദൈവദാസികളുടെയും വീരോചിത പുണ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന വയാണ്.

useful links