ആദരാഞ്ജലികൾ: ഫാ. ആൻ്റണി നൈനാപറമ്പിൽ

Sunday 06 March 2022

ജനനം: 20.01.1966
പൗരോഹിത്യസ്വീകരണം: 27.12.1992
മരണം: 06.03.2022
മാതൃഇടവക: സെൻറ് പോൾസ്, വേഴപ്രാ

useful links