ചങ്ങനാശേരി അതിരൂപതയ്ക്ക് പുതിയ വികാരി ജനറാൾമാർ

Thursday 20 October 2022

ചങ്ങനാശേരി അതിരൂപതയുടെ പുതിയ വികാരി ജനറാൾമാരായി റവ.ഡോ. ജയിംസ് പാലയ്ക്കൽ റവ.ഡോ.വർഗീസ് താനമാവുങ്കൽ എന്നിവർ നിയമിതരായി. അതിരൂപതയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ദൈവശാസത്ര പരിശീലകേന്ദ്രങ്ങളുടെയും ചുമതലയാണ് റവ.ഡോ. ജയിംസ് പാലയ്ക്കൽ ന് ഉള്ളത്. സമർപ്പിതരുടെയും സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ചുമതലയാണ് .ഡോ.വർഗീസ് താനമാവുങ്കലിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.


useful links