മനയ്ക്കച്ചിറ സെൻറ് ജോസഫ് ദൈവാലയത്തിൽ പുതിയ പള്ളിമേട

Saturday 12 February 2022

 മനയ്ക്കച്ചിറ സെൻറ് ജോസഫ് ദൈവാലയത്തിലെ പള്ളിമേടയുടെ വെഞ്ചരിപ്പുകർമം  അഭിവന്ദ്യ മാർ തോമസ് തറയിൽ പിതാവ്  നിർവഹിക്കുന്നു. ഫാ. ജോസഫ് ചാലക്കൽ (ഇടവകവികാരി), ഫാ. ജോസഫ് പനക്കേഴം എന്നിവർ സമീപം.  


useful links