2023 അതിരൂപതാദിന എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾ

Friday 26 May 2023

2023 ചങ്ങനാശേരി അതിരൂപതാദിന എക്സലൻസ് അവാർഡിനു മുൻ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാന പതി ആർച്ചുബിഷപ് ജോർജ് കോച്ചേരിയും മുൻ ഡി.ജി.പി. സിബി മാത്യുസ് ഐ.പി. എസും അർഹരായി 


useful links