ജന്മദിനാശംസകൾ

Thursday 02 February 2023

അതിരൂപതാ സഹായമെത്രാൻ അഭിവന്ദ്യ മാർ തോമസ് തറയിൽ പിതാവിനു ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നു.


useful links