അനുസ്മരണവും ഒപ്പീസുപ്രാർത്ഥനയും

Monday 20 March 2023

ചങ്ങനാശേരി അതിരൂപതാ കേന്ദ്രത്തിൽ അഭിവന്ദ്യ ജോസഫ് പവ്വത്തിൽ പിതാവിനെ അനു സ്മരിച്ച് പ്രസ്ബിറ്ററൽ കൗൺസിലിന്റെയും പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിലിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണവും ഒപ്പീസുപ്രാർത്ഥനയും.


useful links