ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ അവസരം.

Tuesday 25 July 2023

ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ അഗ്നിവീർ സിലക്ഷൻ ടെസ്റ്റിന് അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അവസരം. മൂവായിരത്തിലേറെ ഒഴിവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 4 വർഷത്തേക്കാണു നിയമനം. 27 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 17 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. https://agnipathvayu.cdac.in
വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരണമായ ‘എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസി’ന്റെ ജൂലൈ 15–21 ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ∙വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: 50% മാർക്കോടെ 12–ാം ക്ലാസ് ജയം. അല്ലെങ്കിൽ 50% മാർക്കോടെ 3 വർഷ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ ജയം (മെക്കാനിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഓട്ടമൊബീൽ / കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് / ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ െടക്നോളജി / ഐടി). അല്ലെങ്കിൽ 50% മാർക്കോടെ 2 വർഷ വൊക്കേഷനൽ കോഴ്സ് ജയം ഇവയിലേതു പഠിച്ചവർക്കും ഇംഗ്ലിഷിന് 50% വേണം. സയൻസ് / സയന്‍സ് ഇതര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. സയൻസ് പഠിച്ചവർക്കു സയൻസ് ഇതര വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ റജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കു സയൻസ് ഇതര വിഷയങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിൽ ഒറ്റ സിറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും. 
 
∙ജനനം: 2023 ജൂൺ 27–2006 ഡിസംബർ 27 കാലയളവിൽ, എൻറോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രായപരിധി 21.
∙ശാരീരികയോഗ്യത : ഉയരം പുരുഷന്മാർക്ക് കുറഞ്ഞതു 152.5 സെ.മീ സ്ത്രീകൾക്ക് 152 സെ.മീ. പുരുഷൻമാർക്കു നെഞ്ചളവ് 5 സെ. മീ. വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. തൂക്കം: ഉയരത്തിനും പ്രായത്തിനും ആനുപാതികം. കാഴ്ചശക്തി വിവരങ്ങൾ വിജ്ഞാപനത്തിൽ.
 
∙ശാരീരികക്ഷമത: പുരുഷൻ: 7 മിനിറ്റിൽ 1.6 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടം. നിശ്ചിത സമയത്തിനകം 10 പുഷപ്, 10 സിറ്റപ്, 20 സ്ക്വാട്സ്.
 
∙ഫീസ് : 250 രൂപ
 
∙തിരഞ്ഞെടുപ്പ് : ഷോർട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒക്ടോബർ 13 മുതൽ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ്, അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്, ശാരീരികക്ഷമതാ പരിശോധന, വൈദ്യപരിശോധന.

useful links