എയിംസ് 877 ഒഴിവ്

Wednesday 27 September 2023

റായ്ബറേലി: 149 ഉത്തർപ്രദേശ് റായ്ബറേലിയിലെ എയിം സിൽ 149 ഒഴിവ്. നേരിട്ടുള്ള നിയമനം. ഒ ക്ടോബർ 16 വരെ ഓൺലൈനായി അപേ ക്ഷിക്കാം. www.aiimsrbl.edu.in കല്യാണി:133 ബംഗാൾ കല്യാണിയിലെ എയിംസിൽ 133 ഒഴിവ് നേരിട്ടുള്ള നിയമനം, ഓൺലൈനാ യി അപേക്ഷിക്കണം. www.aiimskalyani.edu.in ജോർ: 105 രാജസ്ഥാൻ ജോധ്പുരിലെ എയിംസിൽ 105 നോൺ ഫാക്കൽറ്റി ഒഴിവ്. ഓൺലൈനാ യി അപേക്ഷിക്കണം. www.aiimsjodhpur.edu.in ഭട്ടിൻഡ്: 89 പഞ്ചാബ് ഭട്ടിൻഡയിലെ എയിംസിൽ 89 ഫാക്കൽറ്റി (ഗ്രൂപ്പ് എ) ഒഴിവ്. നേരിട്ടുള്ള നി യമനം. ഒക്ടോബർ ആറു വരെ ഓൺലൈ നായി അപേക്ഷിക്കാം. തസ്തികകൾ: പ ഫസർ (23), അഡീഷനൽ പ്രഫസർ (9), അസോസിയേറ്റ് പ്രഫസർ (25), അസിസ്റ്റ ന്റ് പ്രഫസർ (32 ഒഴിവ്); യോഗ്യത: എംഡി എഎസ്/ഡിഎം/എംസിഎച്ച് പിഎച്ച്ഡി. പ്രവൃത്തി പരിചയവും വേണം. www.aiimsbathinda.edu.in ഗൊരഖ്പുർ: 137 ഉത്തർപ്രദേശ് ഗൊരഖ്പുരി ലെ എയിംസിൽ 137 സീനിയ ർ റെസിഡന്റ് (നോൺ അക്കാ ദമിക്) ഒഴിവ് ഒക്ടോബർ 10 വരെ അപേക്ഷി ക്കാം. യോഗ്യത: എംഡി എ.എ സ്/ഡിഎൻബിഎംഡിഎസ്/ഡി എം/എംസിഎച്ച് പിഎച്ച്ഡി, പാ o: 45, www.aiimsgorakhpur.edu.in റായ്പുർ: 98 ഛത്തിസ്ഗഡ്, റായ്പൂരിലെ എയിംസിൽ 98 സീനിയർ റെസിഡന്റു (നോൺ അക്കാദമി ക്) ഒഴിവ്, സെപ്റ്റംബർ 29 വരെ അപേക്ഷി ക്കാം. യോഗ്യത: എംഡി എഎസ്/ഡിഎൻ ബി/ഡിപ്ലോമ/എംഡിഎസ്; പ്രായം: 45. ശ മ്പളം: 67,700, www.aiimsraipur.edu.in പാറ്റ്ന: 93 ബിഹാർ പാറ്റ്നയിലെ എയിംസിൽ 93 ഫാക്കൽറ്റി ഒഴിവ്. നേരിട്ടുള്ള നിയമനം. യോ ഗ്യത: എംഡി/എഎസ്എംസിഎച്ച് ഡി എം ഡോക്ടറൽ ബിരുദം. പ്രവൃത്തി പരിചയവും വേണം. www.aiimspatna.edu.in രാജ്കോട്ട് 73 രാജകോട്ടിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓ ഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസി ൽ 73 സീനിയർ റെസിഡന്റ് (നോൺ അക്കാ ദമിക്) ഒഴിവ് ഒക്ടോബർ മൂന്നുവരെ അപേ ക്ഷിക്കാം. യോഗ്യത: എംബിബിഎസ്/ബി ഡിഎസ്/എംഎസ്സി/എംഡിഎംഎസ് എംഡിഎസ്/ഡിഎം എംസിഎച്ച് ഡിഎൻ ബി/പിഎച്ച്ഡി. പ്രായപരിധി: 45. www.aiimsrajkot.edu.in


useful links