എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ 496 ഒഴിവുകൾ

Tuesday 24 October 2023

എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ ജോലി നേടാന്‍ സുവർണ്ണാവസരം. എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൽ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിയമനമാണ് ഇപ്പോള്‍ നടത്തുന്നത്. ആകെ 496 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന നിയമനങ്ങളാണിത്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് മികച്ച ശമ്പളത്തോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും. റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2023 നവംബർ 30.

ഫിസിക്‌സ്, മാത്തമാറ്റിക്‌സ് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം സയൻസിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഫുൾടൈം റെഗുലർ ബാച്ചിലേഴ്‌സ് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഫുൾടൈം റെഗുലർ ബാച്ചിലേഴ്‌സ് ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം. സെമസ്റ്ററിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഫിസിക്സും ഗണിതവും വിഷയങ്ങളായിരിക്കണം. അപേക്ഷകർക്ക് 10+2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് തലത്തിൽ സംസാരിക്കാവുന്നതും എഴുതപ്പെടുന്നതുമായ ഇംഗ്ലീഷിൽ മിനിമം പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ ഇവർ 10-ാം ക്ലാസിലോ 12-ാം ക്ലാസിലോ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ച് പാസായിരിക്കണം. അപേക്ഷകർക്കുള്ള പ്രായപരിധി 27 വയസാണ്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അംഗീകൃത അല്ലെങ്കിൽ ഡീംഡ് സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നോ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃതമായ ഒരു പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും അഭികാമ്യമാണ്.


useful links