സേനകളിൽ 650 ഡോക്ടർ

Monday 30 October 2023

ആംഡ് ഫോഴ്‌സ് മെഡിക്കൽ സർവീസിൽ എംബിബിഎസുകാർക്ക് ഷോർട് സർവീസ് കമ്മിഷൻഡ് ഓഫിസറാകാം. പുരുഷൻമാർക്ക് 585 ഒഴിവ്, സ്ത്രീകൾക്ക് 65. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നവംബർ 5വരെ. www.amcsscentry.gov.in യോഗ്യത: എംബിബിഎസ്/ മെഡിക്കൽ പിജി, – ഉയർന്ന പ്രായപരിധി (2023 ഡിസംബർ 31 ന്): എംബിബി എസ് അപേക്ഷകർക്ക് 30; പി ജി അപേക്ഷകർക്ക് 35 . തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഡൽഹി യിൽ ഇന്റർവ്യൂ. നീറ്റ് പിജി പരീക്ഷയിലെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷോർട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപേക്ഷാഫീസ്: 200 രൂപ. ഓൺലൈനായി ഫീസ് അടയ്ക്കണം

useful links