നേവിയിൽ ഫയർമാൻ, ഡ്രൈവർ

Monday 30 October 2023

ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ 122 ഫയർമാൻ, 7 ഫയർ എൻജിൻ ഡ്രൈവർ ഒഴിവ്. ഈസ്റ്റേൺ നേവൽ കമാൻഡിനു കീഴിൽ ചിൽക, സുനഡ, തിരുനൽവേലി, വിശാഖപട്ട ണം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് അവസരം. ജനറൽ സെൻട്രൽ സർവീസ് ഗ്രൂപ്പ് സി- നോൺ ഗസറ്റഡ്, നോൺ മിനിസ്റ്റീരിയൽ, നോൺ ഇൻ ഡസ്ട്രിയൽ തസ്തികയാണ്.

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് ജയം. ഫയർ എൻ ജിൻ ഡ്രൈവർക്ക് ഹെവി വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിൽ മൂന്നുവർഷത്തെ പരിചയവും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും വേണം.

ഡിസംബർ 20 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

www.indiannavy.nic.in


useful links