ജർമനിയിൽ 100 അപ്രന്റിസ്

Wednesday 01 November 2023

കേരള സർക്കാർ ഏജൻസിയായ ഒഡെപെക് മുഖേന ജർമനിയിൽ അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പിന് അവസരം. 100 ഒഴിവ്. കാലാവധി മൂന്നുവർഷം.

ഇന്റർവ്യൂ നവംബർ ആറിന്.

തസ്തിക, ഒഴിവ്,

യോഗ്യത: നഴ്സിങ് അപ്രന്റിസ്ഷിപ്: 50 ഒഴിവ്; 80% മാർക്കോടെ പ്ല- ഡിപ്ലോമ. ടെക്നിക്കൽ അപ്രന്റിസ്ഷിപ്: 50 ഒഴിവ്; പ്ലസ് ടു ഡിപ്ലോമ (മാസിനും ഇംഗ്ലിഷിനും 80% മാർക്ക് വേണം). പ്രായം: 18-25. വിവരങ്ങൾ www.odepc.kerala.gov.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 0471-2329440/41


useful links