സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ 192സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഓഫിസർ

Wednesday 01 November 2023

സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി 192 സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഓഫിസർ

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നവംബർ 19 വരെ

BANK www:centralbankofindia.co.in

എംഎംജിഎസ് ഗ്രേഡ് 2 കേഡറിൽ ഐടി വിഭാഗത്തിൽ 73 ഒഴി വും ക്രെഡിറ്റ് ഓഫിസർ വിഭാഗത്തിൽ 50 ഒഴിവും ലോ ഓഫിസർ വിഭാഗത്തിൽ 15 ഒഴിവുമുണ്ട്.

ജോലിപരിചയമുള്ളവർക്കാണ് അവസരം. സ്കെയിൽ 1 വിഭാഗത്തിൽ 33 ഒഴിവിലേക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ എഴുത്തുപരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു തിരഞെഞ്ഞെടുപ്പ്.


useful links