സൗദിയിൽ നഴ്സ്/ഡോക്ടർ

Friday 17 November 2023

ഡെപെക് മുഖേന സൗദി ആ രോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലെ കിംഗ് സൗദ് മെഡിക്കൽ സിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സ് ഡോക്ടർ നിയമനം.

നഴ്സ്: വനിതകൾക്കാണ് അവസരം. എമർജൻസി (ഇആർ), ജനറൽ വിഭാഗം, ഐസിയു, മിഡ്വൈഫ്, പീഡിയാട്രിക് ഐസിയു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ രണ്ടു വർഷ പരിചയമുളളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായം 40ൽ താഴെ.

ഇന്റർവ്യൂ നവംബർ 26, 27, 28 തീയതികളിൽ കൊച്ചിയിൽ.

ഡോക്ടർ: സ്പെഷലിസ്റ്റ്, കൺസൾട്ടന്റ് നിയമനം. എംബിബിഎസി നു ശേഷം എംഡി/ എംഎസ്, രണ്ടു വർഷ പരിചയവും വേണം. പ്രായം 50ൽ താഴെ.

താത്പര്യമുള്ളവർ ബയോഡേറ്റ, തൊഴിൽ പരിചയം, യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ gcc@ode- pc.in എന്ന ഇ-മെയിലിൽ അയയ്ക്ക ണം.

അവസാന തീയതി: നവംബർ 20.

ഫോൺ: 0471-2329440/41/42/45, 6238514446

www.odepc.kerala.gov.in

 


useful links