ഡൽഹി സർക്കാരിൽ 863 ഒഴിവ്

Monday 11 December 2023

ഡൽഹി സബോർഡിനേറ്റ് സ ർവീസസ് സെലക്ഷൻ ബോർ ഡ് 863 ഗ്രൂപ്പ് ബി, സി ഒഴിവുക ളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഡൽഹി സർക്കാരിനു കീഴിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലാണ് അവസരം.

ഡിസംബ ർ 20 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

യോഗ്യത, പ്രാ യം, ശമ്പളം എന്നിവ സംബ ന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ. തസ്തികകൾ: ഫാർമസിസ്റ്റ്ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ജൂ ണിയർ റേഡിയോതെറാപ്പി ടെക്ന‌ീഷൻ, സബ് സ്റ്റേഷൻ അറ്റൻഡൻ്റ്, അസിസ്റ്റൻറ് ഇല ക്ട്രിക് ഫിറ്റർ, ജൂണിയർ ഡി സ്ട്രിക് സ്റ്റാഫ് ഓഫീസർ/ജൂ ണിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ/ഇൻ സ്ട്രക്ടർ സിവിൽ ഡിഫൻസ്, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ, വയർലെസ്/ റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്റർ, സീനി യർ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ്, ജൂണിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ്, പ്രിസർവേഷൻസൂപ്പർവൈസർ, അസിസ്റ്റന്റ് മൈക്രോഫോട്ടോഗ്രാഫിസ്റ്റ്, സിറോ ക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ, ജൂണിയർ ലൈബ്രേറിയൻ, ബുക്ക് ബൈ ൻഡർ, ലൈബ്രറി അറ്റൻഡൻ്റ്, നഴ്സ്, സ്പെഷൽ എജ്യുക്കേ ഷൻ ടീച്ചർ, ആർക്കിടെക്ചറ ൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ഫിസിയോതെ റപ്പിസ്റ്റ്, അസിസ്റ്റന്റ്റ് ഡയറ്റീഷ ൻ, റേഡിയോഗ്രഫർ, കംപ്യൂ ട്ടർ ലാബ്/ഐടി അസിസ്റ്റന്റ്, ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്റർ അസിസ്റ്റ ൻ്റ്, ഡെന്റൽ ഹൈജീനിസ്റ്റ്, ഒ ടി അസിസ്റ്റന്റ്, പ്ലാസ്റ്റർഅസിസ്റ്റന്റ്, അസിസ്റ്റൻറ്സെക്ഷൻ ഓഫീസർ, ഫോർമാൻ, ലബോറട്ടറി

അറ്റൻഡന്റ്, ക്ലോറിനേറ്റ ർ ഓപ്പറേറ്റർ, സയന്റിഫിക് അ സിസ്റ്റന്റ്, അസിസ്റ്റന്റ്റ് ഇൻഫർ മേഷൻ ഓഫീസർ, മാനേജർ, വർക് അസിസ്റ്റന്റ്, ഡ്രാ ഫ്റ്റ്സ്മാൻ, ലൈബ്രേറിയൻ, അസിസ്റ്റൻ്റ് സൂപ്രണ്ട്, മേട്രൻ, വാർഡൻ, സീനിയർ സയന്റ്റി ഫിക് അസിസ്റ്റന്റ്, ഇലക്ട്രിക്ക ൽ ഓവർസിയർ/സബ് ഇൻ സ്പെക്ടർ.

www.dsssbonline.nic.in         www.dsssb.delhi.gov.in

 


useful links