കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ വിജ്ഞാപനമായി

Friday 15 December 2023

വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവ്വന്റ്, കൃഷി വകുപ്പിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളടക്കം 46 കാറ്റഗറികളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനമിറങ്ങി.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 17.01.2024

 


useful links