യുപിഎസ്‌സി വഴി സേനകളിൽ

Wednesday 03 January 2024

പ്ലസ്‌ടുക്കാർക്ക് നാഷ നൽഡിഫൻസ് അക്കാദമി & നേവൽ അക്കാദമി പരീക്ഷ വഴിയും ബിരുദധാരികൾക്ക് കംബൈൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസസ് പരീക്ഷ വഴിയും സേനകളിൽ അവസരം. യുപിഎസ്‌സിയുടെ പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ 21ന്. തിരുവനന്തപുര വും കൊച്ചിയും കോഴിക്കോടും പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളാണ്. തുടർന്ന് എസ്എസ്ബി ഇന്റർവ്യൂവുമുണ്ട്. അപേക്ഷ ജനുവരി 9 വരെ.

www.upsconline.nic.in ശാരീരികയോഗ്യതാ വിവരങ്ങൾക്കും സിലബസിനും വിജ്ഞാപനം:

www.upsc.gov.in

 


useful links