വ്യോമസേനയിൽ അഗ്‌നിവീർ

Thursday 11 January 2024

വ്യോമസേനയിൽ അഗ്നിവീർ സിലക്‌ഷൻ ടെസ്റ്റിന് അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അവസരം. ഇത് കമ്മിഷൻഡ് ഓഫിസർ/ പൈലറ്റ്/ നാവിഗേറ്റർ/ എയർമെൻ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള തിര ഞ്ഞെടുപ്പല്ല. 4 വർഷത്തേക്കാണു നിയമനം. ജനുവരി 17 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 6 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ: 50% മാർക്കോടെ മാത്‍സ് , ഫിസിക്സ്, ഇംഗ്ലിഷ് പഠിച്ച് പ്ലസ് ടു ജയം. ഇംഗ്ലിഷിന് 50% വേണം. അല്ലെങ്കിൽ 50% മാർക്കോടെ 3 വർഷ എൻജിനീയറിങ്.

ഡിപ്ലോമ (മെക്കാനിക്കൽ/ ഇലക്ട്രിക്കൽ/ ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ ഓട്ടമൊ ബീൽ/ കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഇൻ സ്ട്രമെന്റേഷൻ / ഐടി). ഇംഗ്ലിഷി ന് 50% മാർക്ക് വേണം. ഡിപ്ലോമ യ്ക്ക് ഇംഗ്ലിഷ് വിഷയമല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു/ പത്താംക്ലാസിൽ ഇംഗ്ലിഷിന് 50% മാർക്ക് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ 50% മാർക്കോടെ 2 വർഷ വൊക്കേഷനൽ (ഫിസിക്സ്, മാത്‌സ്) കോ ഴ്സ് ജയം. ഇംഗ്ലിഷിന് 50% മാർക്ക് വേണം. വൊക്കേഷനൽ കോഴ്‌സിന് ഇംഗ്ലിഷ് ഒരു വിഷയമല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു/ പത്താം ക്ലാസിൽ ഇംഗ്ലിഷിന് 50% മാർക്ക് വേണം

സയൻസ് ഇതര വിഷയങ്ങൾ: 50% മാർക്കോടെ പ്ലസ് ടു ജയം (ഇം ഗ്ലിഷിന് 50% വേണം). അല്ലെങ്കിൽ 50% മാർക്കോടെ 2 വർഷ വൊക്കേഷ നൽ കോഴ്സ് ജയം. ഇംഗ്ലിഷിന് 50% വേണം. വൊക്കേഷനൽ കോഴ്സിന് ഇംഗ്ലിഷ് വിഷയമല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു/ പത്താം ക്ലാസിൽ ഇംഗ്ലിഷിന് 50% വേണം.

സയൻസ് പഠിച്ചവർക്കു സയൻസ് ഇതരവിഭാഗങ്ങളിലേക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ റജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കു സയൻസ്, സയൻസ് ഇതര വിഷയങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിൽ ഒറ്റ സിറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും

ജനനം: 2004 ജനുവരി 2 – 2007 ജൂലൈ 2. എൻറോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രായപരിധി 21.

ഫീസ്: 250 രൂപ. ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഷോർട് ലിസ്റ്റ‌് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ഓൺലൈൻ ടെസ്‌റ്റ്, അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്, ശാരീരിക ക്ഷമതാ പരിശോധന, വൈദ്യപരിശോധന. മാർച്ച് 17 മുതലാണ് ഓൺലൈൻ ടെസ്‌റ്റ്.

ശാരീരികയോഗ്യത, കായികക്ഷ മത ഉൾപ്പെടെ മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾക്ക് https://agnipathvayu.cdac.in


useful links