ഒമാൻ ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂളിൽ അധ്യാപക ഒഴിവ്

Thursday 11 January 2024

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഒഡെപെക് മുഖേന ഒമാ നിലെ ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂളിൽ 10 ഒഴിവ്. ബയോഡേറ്റ teachers@odepc.in എന്ന ഇ-മെയിലിൽ ജനുവരി 20നകം അയയ്ക്കണം.

തസ്തിക, യോഗ്യത

കിൻഡർഗാർട്ടൻ ടീച്ചർ: ബിരുദം, മോണ്ടിസോറി ടീച്ചർ ട്രെയിനിംഗ്. ഇംഗ്ലീഷ്, സയൻസ്, ഫി സിക്സ്, കെമിസ്‌ട്രി, കണക്ക് വിഷയങ്ങളിൽ

സർക്കാർ പ്രൈമറി/സെക്കൻഡറി ടീച്ചർ: അതതു വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദം/ പി ജി + ബിഎഡ്.

ഐസിടി: കംപ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ പിജി +എച്ച്ടി എംഎൽ സിഎസ്എ സ്, പൈത്തൺ, എംഎ സ് ഓഫീസ്, ജി സ്വീറ്റ് പ്രാവീണ്യം.

ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ (സ്ത്രീ): ഫിസിക്കൽ എഡ്യുക്കേഷനിൽ ബിരുദം.

വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ (സ്ത്രീ): പിജി+ബി എഡ്

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് (സ്ത്രീ): ബിരു ദം+ എംഎസ് ഓഫീസ്, ജി സ്വീറ്റ് എന്നിവയിൽ പ്രാവീണ്യം. സിബിഎ സ്ഇ/ഐ സി എ സ് ഇ സ്‌കൂളിൽ 3 വർഷ പരി ചയം വേണം. പ്രായം: 40ൽ താഴെ.

ശമ്പളം: ടീച്ചർ (400-450 ഒമാൻ റിയാൽ); വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ (600-700 ഒമാൻ റിയാൽ).

www.odepc.kerala.gov.in


useful links