യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യയിൽ 250 അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ

Wednesday 17 January 2024

യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ  ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ജനറലിസ്‌റ്റ് വിഭാഗത്തിൽ 250 അഡ്മിനിസ് ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ (സ്കെ യിൽ-1) ഒഴിവിലേക്ക് 23 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

www.uiic.co.in

യോഗ്യത: 60% മാർക്കോടെ ഏതെങ്കി ലും ബിരുദം; പട്ടികവിഭാഗത്തിന് 55%. കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്‌ഞാനം വേണം.

പ്രായം: 21-30 (കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 31 അടിസ്‌ഥാനമാക്കി). അർഹർക്ക് ചട്ടപ്രകാരം ഇളവ്

ശമ്പളം: 50,925-96,765 രൂപ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ അടുത്തമാസം. കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കേന്ദ്രമുണ്ട്.

അപേക്ഷാഫീസ്: 1000 രൂപ. പട്ടികവിഭാഗം, അംഗപരിമിതർ, ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ജീവനക്കാർക്ക് 250 രൂപ. ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാം.


useful links