സുപ്രീം കോടതിയിൽ 90 ലോ ക്ലാർക്ക് കം റിസർച് അസോഷ്യേറ്റ്

Monday 05 February 2024

സുപ്രീം കോടതിയിൽ 90 ലോ ക്ലാർക്ക് കം റിസർച് അസോഷ്യേറ്റ് ഒഴിവ്. കരാർ നിയമനം.

ഫെബ്രുവരി 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. www.sci.gov.in

 യോഗ്യത: നിയമബിരുദം, കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്‌ഞാനം. അവസാനവർഷ വിദ്യാർഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രായം: 20-32

ശമ്പളം : 80,000

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: എഴുത്തുപരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ വഴി. തിരുവനന്തപുരത്തും പരീക്ഷാകേന്ദ്രമുണ്ട്.

ഫീസ്: 500 രൂപ. ഫീസ് ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കണം.


useful links