ഐഡിബിഐ ബാങ്കിൽ 500 ജൂനിയർ അസി. മാനേജർ

Friday 16 February 2024

ഐഡിബിഐ ബാങ്കിൽ 500 ജൂനിയർ അസി. മാനേജർ ഒഴിവ്.

ഫെബ്രുവരി 26 വരെ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം- www.idbibank.in

പിജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സിലേക്കാണു പ്രാഥമിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഒരു വർഷ കോഴ്‌സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്കു ജൂനിയർ അസിസ്‌റ്റൻ്റ് മാനേജർ ഗ്രേഡ് തസ്‌തികയിൽ നിയമനം ലഭിക്കും.

യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം. കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്‌ഞാനം വേണം. പ്രാദേശികഭാഷ അറിയുന്നവർക്കു മുൻഗണന.

പ്രായം: 20- 25.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഓൺലൈൻ ടെസ്‌റ്റിൻ്റെ (മാർച്ച് 17) അടിസ്ഥാനത്തിലാണു പ്രാഥമിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാകും.

 


useful links