റെയിൽവേയിൽ ടെക്നിഷ്യൻ: 9000 ഒഴിവുകൾ

Wednesday 21 February 2024

ടെക്നിഷ്യൻ തസ്‌തികയിലേക്ക് വിവിധ റെയിൽ വേ റിക്രൂട്‌മെന്റ് ബോർഡുകൾ ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കേന്ദ്രീകൃത വിജ്‌ഞാപനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളായി. 9,000 ഒഴിവുകളുണ്ട് . തിരുവനന്തപുരം ആർ.ആർ.ബി.യിലും അവസരം. മാർച്ച് 9 മുതൽ ഏപ്രിൽ 8 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ബന്ധപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. ഔദ്യോഗിക വിജ്‌ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.

തിരുവനന്തപുരം ആർ.ആർ.ബി.: www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

ബെംഗളൂരു: www.rrbbnc.gov.in

ചെന്നൈ :www.rrbchennai.gov.in

മുംബൈ: www.rrbmumbai.gov.in

അഹമ്മദാബാദ്: www.rrbahmedabad.gov.in

 


useful links