റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയിൽ അപ്രന്റ്റിസ്: 550 ഒഴിവുകൾ

Friday 05 April 2024

റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിനുകീഴിലെ കപൂർത്തല റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ട‌റിയുടെ ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ 550 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവ്.

അപേക്ഷ ഏപ്രിൽ 9 വരെ.

ട്രേഡുകൾ: ഫിറ്റർ, വെൽ ഡർ (ജി& ഇ), മെഷിനിസ്റ്റ്, പെയിന്റർ (ജി), കാർപെന്റർ, ഇലക്ട്രിഷ്യൻ, എസി & റഫ്രി ജറേഷൻ മെക്കാനിക്.

യോഗ്യത: 50% മാർക്കോടെ പത്താം ക്ലാസ് ജയം/ തത്തുല്യം, ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ നാഷനൽ കൗൺസിൽ ഫോർ വൊക്കേഷനൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽനിന്നു ള്ള നാഷനൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

പ്രായം: 15 -24. അർഹർക്ക് ഇളവ്.

അപേക്ഷാഫീസ്: 100 രൂപ. ഓൺലൈനായി അട യ്ക്കാം. എസ്സി/എസ്‌ടി, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, സ്ത്രീകൾ എന്നിവർക്കു ഫീസില്ല.

www.rcf.indianrailways.gov.in


useful links