കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ അവസരം

Friday 05 April 2024

കൊച്ചിൽ എന്റർനാഷ നൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിലെ (സിയാൽ) ജനറൽ മാനേ ജർ (കമേഴ്സ്യൽ), ഡപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ, സീനിയർ മാനേജർ (സിവിൽ/എച്ച്ആർ / സെക്രട്ടേറിയൽ), ജൂ നിയർ മാനേജർ (പിആർ / എച്ച്ആർ / ഫിനാൻസ്) തസ്‌തികകളിലേക്ക് 27 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. www.cial.aero

 


useful links