സൗത്ത് ഈസ്റ്റ‌് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ അപ്രന്റിസ്: 733 ഒഴിവുകൾ

Friday 05 April 2024

സൗത്ത് ഈസ്റ്റ‌്  സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ബിലാസ്‌പൂർ ഡിവിഷനിൽ 733 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവ്. 
അപേക്ഷ ഏപ്രിൽ 12 വരെ. https:// apprenticeshipindia.org
 
ട്രേഡുകളും ഒഴിവും:
 
ഫിറ്റർ (187), ഇലക്ട്രിഷ്യൻ (137), കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് അസിസ്റ്റന്റ് (100), വയർമാൻ (80), കാർപെന്റർ (38), പെയിന്റർ (42), സ്റ്റെനോ-ഇംഗ്ലി ഷ് (27), പ്ലംബർ (25), സ്‌റ്റെനോ- ഹിന്ദി (19), വെൽഡർ (18), മെക്കാനിക്-ആർഎസി (15), ഡീ സൽ മെക്കാനിക് (12), ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ -സിവിൽ (10), ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക് (5), ടർണർ (4), മെഷിനിസ്റ്റ‌് (4), ഡിജി റ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ  (2), എസ്എംഡബ്ല്യൂ (4), കെമിക്കൽ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് (4).
 
യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് ജയം. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐടിഐ ജയം.
 
പ്രായം (12.04.2024 ന്): 15-24. അർഹർക്ക് ഇളവ്.
 
സ്‌റ്റൈപൻഡ്: ചട്ടപ്രകാരം.
 
തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: യോഗ്യതാപരീക്ഷയിലെ മാർക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി.

useful links