ഹരിയാന എൻഎച്ച്പിസി ലിമിറ്റഡിൽ ട്രെയിനി ആകാം, 401 ഒഴിവുകൾ

Thursday 05 January 2023

മിനിരത്ന കമ്പനിയായ ഹരിയാന എൻഎച്ച്പിസി ലിമിറ്റഡിൽ 401 ട്രെയിനി എൻജിനീയർ, ട്രെയിനി ഓഫിസർ ഒഴിവ്. ഗേറ്റ് 2022, യുജിസി നെറ്റ്-ഡിസംബർ 2021 & ജൂൺ 2022 (Merged Cycle), ക്ലാറ്റ് പിജി 2022, സിഎ/സിഎംഎ സ്കോർ യോഗ്യത വേണം. നാളെ മുതൽ 25 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

യോഗ്യത:

 ട്രെയിനി എൻജിനീയർ (സിവിൽ): സിവിൽ ഫുൾടൈം ബിടെക്/ ബിഇ / ബിഎസ്സി (എൻജി.) അല്ലെങ്കിൽ എഎംഐഇ (60% മാർക്ക്.

ട്രെയിനി എൻജിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ): ഇലക്ട്രിക്കലിൽ ഫുൾടൈം ബിടെക്/ ബിഇ / ബിഎസ്സി (എൻജി.) അല്ലെങ്കിൽ എഎംഐഇ (60%)

ട്രെയിനി എൻജിനീയർ (മെക്കാനിക്കൽ ): മെക്കാനിക്കലിൽ ഫുൾടൈം ബിടെക്/ ബിഎസ്സി (എൻജി.) അല്ലെങ്കിൽ എഎംഐഇ (60%)

✓ ട്രെയിനി ഓഫിസർ (ഫിനാൻസ്): ബിരുദം, സിഎ / ഐസിഡബ്ല്യുഎ / സിഎംഎ ജയം.
ട്രെയിനി ഓഫിസർ (എച്ച്ആർ): മാനേജ്മെന്റിൽ പിജി / പിജി ഡിപ്ലോമ /പിജി പ്രോഗ്രാം (എച്ച്ആർ / എച്ച് ആർ മാനേജ്മെന്റ് | എച്ച്ആർ മാനേജ്മെന്റ് & ലേബർ റിലേഷൻസ് / ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് / പഴ്സനേൽ മാനേജ്മെന്റ് / പഴ്സനേൽ മാനേജ്മെന്റ് & ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് / ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് & പഴ്സനേൽ മാനേജ്മെന്റ് സ്പെഷലൈസേഷൻ).
അല്ലെങ്കിൽ എംഎസ്ഡബ്ല്യു (പഴ്സനോ മാനേജ്മെന്റ് & ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് സ്പെഷലൈസേഷൻ) അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷനൽ ഡവലപ്മെന്റ് (എംഎച്ച്ആർഒഡി) അല്ലെങ്കിൽ എംബിഎ എച്ച്ആർ (60%)

ട്രെയിനി ഓഫിസർ (ലോ): നിയമ ബിരുദം (60%).

പ്രായപരിധി: 30. അർഹർക്ക് പ്രായത്തിലും മാർക്കിലും ഇളവ്.

ശമ്പളം: 50,000-1,60,000 രൂപ.

www.nhpcindia.com

 


useful links