ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൽഐസി) 300 അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ (എഎഒ) തസ്തികകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Tuesday 31 January 2023

ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൽഐസി) 300 അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ (എഎഒ) തസ്തികകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് LIC AAO റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ്-- licindia.in വഴി അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2023 ജനുവരി 31. അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ത്രിതല പ്രക്രിയയുടെയും തുടർന്നുള്ള പ്രീ-റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് മെഡിക്കൽ പരീക്ഷയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടത്തുന്നത്. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 17, 2023 ഫെബ്രുവരി 20 തീയതികളിൽ നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അംഗീകൃത ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി / സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 21 വയസ്സിനും 30 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണം. യോഗ്യത നേടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 53600 രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും.  

 

useful links