റെയിൽവേയിൽ ടെക്‌നിഷ്യൻ: 9144 ഒഴിവുകൾ

Saturday 16 March 2024

9144 ടെക്നിഷ്യൻ ഒഴിവിലേക്കു റെയിൽവേ റിക്രൂട്‌മെന്റ്റ് ബോർഡ് കേന്ദ്രീകൃത വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

തിരുവനന്തപു രം ആർആർബിയിൽ 278 ഒഴിവുകൾ.

ഏപ്രിൽ 8 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒഴിവുകൾ: ബ്ലാക്സ്‌മിത്ത്, ബ്രിജ്, കാര്യേജ് ആൻഡ് വാഗൺ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, റഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എസി, റിവേറ്റർ, എസ് ആൻഡ് ടി, ട്രാക്ക് മെഷീൻ, വെൽഡർ എന്നീ ട്രേഡുകളിലായി ടെക്നിഷ്യൻ ഗ്രേഡ് III വിഭാഗത്തിൽ 248 ഒഴിവും ടെക്നിഷ്യൻ ഗ്രേഡ് | സിഗ്നൽ വിഭാഗത്തിൽ 30 – ഒഴിവും. ടെക്നിഷ്യൻ ഗ്രേഡ് III യോഗ്യത: എസ്എസ്എൽസിയും ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐടിഐ/ആക്ട് അപ്രന്റിസ്‌ഷിപ്പും ടെക്‌നിഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 1 യോഗ്യത: ഫിസിക്സ്/ ഇലക്ട്രോണിക്സ‌്/ കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഐടി/ ഇൻ സ്ട്രമെന്റേഷൻ സ്ട്രീമുകളിൽ ബിഎസ്സി, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സബ് സ്ട്രീമുകളിൽ ബിഎസി, അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷ എൻജി. ഡിപ്ലോമ, അല്ലെങ്കിൽ എൻജി. ബിരുദം.

പ്രായം (01.07.2024ന്): ടെക്നിഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 1: 18- 36. ടെക്നിഷ്യൻ ഗ്രേഡ് III: 18-33. ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്ക് അഞ്ചും ഒബിസിക്കു മൂന്നും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കു പത്തും വർഷം ഇളവ്. വിമുക്തഭടന്മാർക്കും ഇളവ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: കംപ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് (സിബിടി) മുഖേന.

ഫീസ്: 500 രൂപ. ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കണം. സിബിടിക്കുശേഷം 400 രൂപ തിരികെ നൽകും. പട്ടികവിഭാഗം, വിമുക്‌ത ഭടന്മാർ, സ്ത്രീകൾ, ട്രാൻസ് ജെൻഡർ, ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗക്കാർ, ഇബിസി എന്നിവർക്ക് 250 രൂപ. സിബിടിക്കു ശേഷം 250 രൂപ തിരികെ നൽകും.


useful links