എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ AAI റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022

Thursday 14 July 2022

താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് AAI യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ aai.aero വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജൂലൈ 14, 2022 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ AAI റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022
ദില്ലി എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (AAI) ജൂനിയർ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് (എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ) തസ്തികകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് AAI യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ aai.aero വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ ജൂൺ 15, 2022 ആരംഭിച്ചു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജൂലൈ 14, 2022 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി (ICF) റെയിൽവേ ജോലികൾ
ചെന്നൈയിലെ ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി (ICF) അപ്രന്റിസിന്റെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ pb.icf.gov.in വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022
നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ (ടെക്‌നിക്കൽ) തസ്തികകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി, താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2022 ജൂലൈ 13-ന് മുമ്പ് NHAI-യുടെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റായ nhai.gov.in വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ(IB) റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022
അസിസ്റ്റന്റ് സെൻട്രൽ ഇന്റലിജൻസ് ഓഫീസർ-I/എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്, ഹൽവായ്-കം-കുക്ക്, കെയർടേക്കർ, മറ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ (IB) ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (MHA) ഔദ്യോഗിക സൈറ്റായ mha.gov.in വഴി ഐബി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.


useful links