കേന്ദ്ര സേനകളിൽ 24,369 ഒഴിവുകൾ

Monday 07 November 2022

വിവിധ കേന്ദ്ര സേനകളിൽ ഉൾപ്പെടെ 24,369 ഒഴിവുകളിലേക്കു സ്റ്റാഫ് സിലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. അവസാന തീയതി: നവംബർ 30. https://ssc.nic.in

ഒഴിവുകൾ: സിഐഎസ്എഫ്- 100, ബിഎ സ്എഫ് 10,497, എസ്എസ്ബി- 1284, അസം റൈഫിൾസ്- 1697, ഐടിബിപി 1613, എസ്എ 103, സിആർപിഎഫ്- 8911, നർകോ ട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ- 164

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്. – ശാരീരിക യോഗ്യത: പുരുഷൻ: ഉയരം: 170 സെ.മീ, നെഞ്ചളവ്: 80 സെ.മീ (വികസിപ്പിക്കു മ്പോൾ 85 സെ.മീ), (പട്ടികവർഗം യഥാക്രമം 162.5 സെ.മീ. 76-81 സെ.മീ).

സ്ത്രീ: ഉയരം 157 സെ.മീ (പട്ടിക വർഗം 150 സെമീ, തൂക്കം ഉയരത്തിന് ആനുപാതികം. = പ്രായം: 01.01.2023 ന് 18-23 (എസ്സി/എസ്ടി 5 വർഷവും ഒബിസിക്കു 3 വർഷവും ഇളവ്). ശമ്പളം: ലവൽ 3: 21,700- 69,100 രൂപ (എൻ സിബി ശിപായി തസ്തികയിൽ ലവൽ 1: 18,000 – 56,900 രൂപ)

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ, ശാരീരികക്ഷമതാ പരീക്ഷ, മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ്, രേഖകളുടെ പരിശോധന എന്നിവയുണ്ട്.

പരീക്ഷാകേന്ദ്രം: കേരളത്തിൽ കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, കോട്ടയം, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം

പരീക്ഷാ ഫീസ്: 100 രൂപ (സ്ത്രീകൾ, എസ് സി/എസ്ടി വിഭാഗക്കാർ, വിമുക്ത ഭടന്മാർ എന്നിവർക്കു ഫീസില്ല).


useful links