കൊച്ചിൻ : 143 APRENTICE

Wednesday 30 November 2022

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് ലിമിറ്റഡിൽ 73 ഗ്രാജ്വേറ്റ്, 70 ടെക്നിഷ്യൻ (ഡിപ്ലോമ) അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾ. ഒരു വർഷ പരിശീലനം. ഡിസം ബർ 7 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

http://www.cochInslpyard.in

തസ്തിക, വിഭാഗം, ഒഴിവ്, യോഗ്യത, സ്റ്റൈപൻഡ്:

 

ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റിസ്: മെക്കാനിക്കൽ (20), സിവിൽ (14), ഇലക്ട്രിക്കൽ (12), കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് / കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ / കംപ്യൂട്ടർ എൻജി. / ഐടി (9), ഇലക്ട്രോണിക്സ് (6), സേഫ്റ്റി (4), മറൈൻ (4), നേവൽ ആർക്കി ടെക്ചർ & ഷിപ് ബിൽഡിങ് (4): ബന്ധപ്പെട്ട ബിടെക്/ ബിഇ; 12,000 രൂപ.

 

ടെക്നിഷ്യൻ (ഡിപ്ലോമ) അപ്രന്റിസ്: മെക്കാനിക്കൽ (20), ഇലക്ട്രിക്കൽ (14), സിവിൽ (10), കമേഴ്സ്യൽ പ്രാ കിസ് (10), ഇലക്ട്രോണിക്സ് (7), കംപ്യുട്ടർ (5), ഇൻ സ്ട്രുമെന്റേഷൻ (4): ബന്ധപ്പെട്ട എൻജിനീയറിങ് ഡി പ്ലോമ (കമേഴ്സ്യൽ പ്രാക്ടിസ്: കമേഴ്സ്യൽ പ്രാക്ടിസ് ഡിപ്ലോമ); 10,200 രൂപ.

 

പ്രായം (30.11.2022-ന് ): 18 നു മുകളിൽ. മുൻപു പരിശീലനം നേടിയവരും ഇപ്പോൾ പരിശീലനത്തിലുള്ളവരും അപേക്ഷിക്കേണ്ട. https://portal.mhrdnats.gov.in എന്ന സൈറ്റിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.


useful links