കോസ്‌റ്റ് ഗാർഡിൽ 320 നാവിക്/ യാന്ത്രിക് കോസ്‌റ്റ് ഗാർഡിൽ 320 നാവിക്/ യാന്ത്രിക്കോസ്‌റ്റ് ഗാർഡിൽ 320 നാവിക്/ യാന്ത്രിക് ഒഴിവുകൾ

Sunday 30 June 2024

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൽ നാവിക് (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി), യാന്ത്രിക്  തസ്തികകളിൽ 320 ഒഴിവുകൾ. കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന വെസ്റ്റ് റീജനിൽ 66: ഒഴിവുകളുണ്ട്.
 
ജൂലൈ 3 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.
 
തസ്തികയും യോഗ്യതയും
 
നാവിക് (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി): മാത്സ്, ഫിസിക്സ് പഠിച്ച് പ്ലസ് ടു
 
യാന്ത്രിക്: പത്താം ക്ലാസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ/ മെക്കാനിക്കൽ/ ഇലക് ട്രോണിക്സ്/ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ (റേഡിയോ/പവർ) എൻജിനീയറിങ്ങിൽ 3-4 വർഷ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ജയം, ഇലക്ട്രിക്കൽ/ മെക്കാനിക്കൽ/ ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ (റേഡിയോ/പവർ) എൻജിനീയറിങ്ങിൽ 2-3 വർഷ ഡിപ്ലോമ. 
 
പ്രായം: 18-22. 2003 മാർച്ച് ഒന്നിനും 2007 ഫെബ്രുവരി 28നും മധ്യേ (രണ്ടു തീയതിയും ഉൾപ്പെടെ) ജനിച്ചവരാകണം. എസ്‌സി/ എസ്ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് അഞ്ചും ഒബിസി വിഭാഗക്കാർക്കു മൂന്നും വർഷം ഇളവുണ്ട്.
 
തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്‌ഠിത ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ, കായികക്ഷമതാ പരിശോധന, വൈദ്യ പരിശോധന, ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ മുഖേന.
 
കായികക്ഷമതാപരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഇനങ്ങൾ: 7 മിനിറ്റിൽ 1.6 കി.മീ. ഓട്ടം, 20 സ്ക്വാറ്റ് അപ്സ്, 10 പുഷ് അപ്.
 
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: https://joinindiancoastguard.cdac.in

useful links