ഹൈക്കോടതിയിൽ അസിസ്‌റ്റന്റ്: 45 ഒഴിവുകൾ

Monday 15 April 2024

കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ 45 അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവിൽ മേയ് 2 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 4 ഒഴിവുകളിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സ്പെഷൽ റിക്രൂട്മെന്റാണ്. മറ്റ് 41 ഒഴിവുകളിൽ നേരിട്ടുള്ള നിയമനം 
 
യോഗ്യത: 50% മാർക്കോടെ ബിരുദം (പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്കു മാർക്ക് പരിധി ബാധകമല്ല). അല്ലെങ്കിൽ പിജി അല്ലെങ്കിൽ നിയമബിരുദം. കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം അഭിലഷണീയം.
 
02.01.1988 – 01.01.2006 കാലയളവിൽ ജനിച്ചവരാകണം. അർഹർക്ക് ഇളവ്.
 
02.01.1984 – 01.01.2006 കാലയളവിൽ ജനിച്ച, അസിസ്‌റ്റന്റ് തസ്തികയുടെ പേ സ്കെയിലിനു താഴെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹൈക്കോടതി ജീവനക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.
 
ശമ്പളം: 39,300-83,000 രൂപ.
 
തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഒബ്ജക്ടീവ് ടെസ്റ്റ്, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ്, ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവ മുഖേന. ജനറൽ ഇംഗ്ലിഷ്, ജനറൽ നോളജ്, ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് റീസണിങ് വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഒബ്ജക്ടീവ് ടെസ്റ്റ്. 3 വിഭാഗങ്ങളിലുമായി 75 മിനിറ്റ് പരീക്ഷ. 100 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും. നെഗറ്റീവ് മാർക്കുണ്ട്. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്
 
ടെസ്റ്റ് 60 മാർക്കിന്റെയും ഇന്റർവ്യൂ 10 മാർക്കിന്റേതുമാണ്. ഒബ്ജക്ടീവ് ടെസ്റ്റിൽ 40% മാർക്കും ഇന്റർവ്യൂവിനു 35% മാർക്കും നേടുന്നവരെയാണു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. പരീക്ഷാമാധ്യമം ഇംഗ്ലിഷ്.
 
ഫീസ്: 500 രൂപ. പട്ടികവിഭാഗക്കാരും തൊഴിൽരഹിതരായ ഭിന്നശേഷിക്കാരും ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട. ഓൺലൈനായും സിസ്റ്റം ജനറേറ്റഡ് ഫീ പേയ്മെന്റ് ചലാനായും ഫീസടയ്ക്കാം.
 
www.hckrecruitment.keralacourts.in

useful links