എയർപോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കു കീഴിൽ അസിസ്റ്റന്റ്/ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒഴിവുകൾ

Thursday 27 July 2023

എയർപോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കു കീഴിൽ 342 അസിസ്റ്റന്റ്/ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒഴിവ്. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും നിയമനം ലഭിക്കാം. ഓഗസ്റ്റ് 5 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 4 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ∙തസ്തികയും യോഗ്യതയും: ∙ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (ഓഫിസ്): ബിരുദം. ∙സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (അക്കൗണ്ട്സ്): ബിരുദം (ബികോമിനു മുൻഗണന), 2 വർഷ പരിചയം. ∙ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (കോമൺ കേഡർ): ബിരുദം. ∙ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ഫിനാൻസ്): ബികോം, ഐസിഡബ്ല്യുഎ/ സിഎ/ എംബിഎ (ഫിനാൻസ്). ∙ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ഫയർ സർവീസസ്): ഫയർ/ മെക്കാനിക്കൽ/ ഓട്ടമൊബീൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബിഇ/ ബിടെക്. ∙ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ലോ): നിയമ ബിരുദം, ബാർ കൗൺസിലിൽ അഡ്വക്കറ്റായി എൻറോൾ ചെയ്യാൻ യോഗ്യരായിരിക്കണം. ∙പ്രായപരിധി, ശമ്പളം ∙ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്: 30; 31,000-92,000 രൂപ ∙സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്: 30; 36,000-1,10,000 രൂപ ∙ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 27; 40,000-1,40,000 രൂപ അർഹർക്കു പ്രായത്തിൽ ഇളവുണ്ട്. ∙ഫീസ്: 1000. പട്ടികവിഭാഗം, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, എയർപോർട്സ് അതോറിറ്റിയിൽ ഒരു വർഷ അപ്രന്റിസ്ഷിപ് പൂർത്തിയാക്കിയവർ, സ്ത്രീകൾ എന്നിവർക്ക് ഫീസില്ല. ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കണം. www.aai.aero


useful links