പിഎം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയുടെ 15-ാം ഗഡു: യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങളും അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധവും മനസിലാക്കാം

Thursday 10 August 2023

ഡൽഹി: കർഷകർക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകിക്കൊണ്ട്, ജനസംഖ്യയുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി വിവിധ പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ തുടർച്ചയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് പ്രധാൻ മന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി പദ്ധതി. ഇത് പാവപ്പെട്ട കർഷകർക്കായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയതാണ്. ഈ പദ്ധതിയിൽ ഇതിനകം 14 ഗഡുക്കളായി 2,000 രൂപ വീതം, വിതരണം ചെയ്തു. 15-ാം ഗഡു നവംബറിനും ഡിസംബറിനും ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, കൃത്യമായ റിലീസ് തീയതിക്കായി ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം കാത്തിരിക്കുകയാണ്.2023 ജൂലൈ 27 നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 14-ാം ഗഡുവിനുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത്. 8.5 കോടി കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മൊത്തം 17,000 കോടി രൂപ കൈമാറി. 15-ാം ഗഡുവിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

useful links