കെഎസ്എഫ്ഇ 3000 ബിസിനസ് പ്രമോട്ടർ

Wednesday 27 September 2023

കെഎസ്എഫ്ഇ ലിമിറ്റഡിൽ 3000 ബിസിനസ് പ്രമോട്ടർമാരെ നിയ മിക്കുന്നു. യോഗത പ്ലസ് ടു. പ്രായം: 20-45 ശമ്പളം: ഇൻസെന്റീവ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷ ഒക്ടോബർ പത്തിനകം. വിലാസം: കെഎസ്എഫ്ഇ ലിമിറ്റഡ് ബിസിനസ് വിഭാഗം, ഭദ്രത, ന്യൂസിയം റോഡ് ചെമ്പുക്കാവ് പി. ഒ, തൃശൂർ -680020

useful links