എൻഎഫ്എലിൽ 89 ഒഴിവ്

Thursday 09 November 2023

74 മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി നോയിഡ ആസ്ഥാനമായ നാഷനൽ ഫെർട്ടിലൈ സേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിൽ 74 മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി ഒഴിവ്.

2023 ഡിസംബർ 1 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം: www.nationalfertilizers.com

ഒഴിവുള്ള വിഭാഗങ്ങളും യോഗ്യതയും:

മാർക്കറ്റിങ്: എംബിഎ പിജിഡിബിഎം/ പിജിഡി എം (മാർക്കറ്റിങ്/ അഗ്രി ബിസിനസ് മാർക്കറ്റിങ്/ റൂ റൽ മാനേജ്മെന്റ് ഫോറിൻ ട്രേഡ്/ ഇന്റർനാഷ നൽ മാർക്കറ്റിങ്) അല്ലെങ്കിൽ ബിഎസ്സി അഗ്രി കൾചർ, എംഎസ്സി അഗ്രികൾചർ (സീഡ് സയൻ സ് ആൻഡ് ടെക്./ ജനറ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ബീ ഡിങ്/ അഗ്രോണമി സോയിൽ സയൻസ്/ അഗ്രി കൾചർ കെമിസ്ട്രി/ എന്റമോളജി/ പതോളജി സ്പെഷലൈസേഷനോടെ). യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. എഫ് ആൻഡ് എ. ബിരുദം, സിഎ/ ഐസിഡ എ/ സിഎംഎ ഫൈനൽ ജയം. – ലോ നിയമബിരുദം.

പ്രായം: 18-27.

15 അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ് നങ്കൽ, ഭട്ടിൻഡ, വിജയ്‌പുർ യൂണിറ്റുകളിലും മാർക്കറ്റിങ് ഡിവിഷൻ, കോർപറേറ്റ് ഓഫിസ് എന്നിവിടങ്ങളിലുമായി 15 അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുമുണ്ട്.

ഡിസംബർ 1 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.


useful links